Informacja o w wejściu w życie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami

W dniu 20 czerwca 2013 r. w Dzienniku Ustaw z 2013 r. poz. 700 opublikowana została ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw. Z tą też datą weszła ona w życie (art. 5).

Zgodnie z jej art. 1 pkt 4 art. 135b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami uzyskał nowe brzmienie: ?W stosunku do jednostek, o których mowa w art. 109 ust. 5 i 6, warunki określone w art. 106 ust. 1 pkt 4 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 stosuje się od dnia 4 stycznia 2016 r.?.

Oznacza to, że od 20 czerwca 2013 r. m.in. kierowcy pojazdów uprzywilejowanych OSP do 4 stycznia 2016 r.:

  • nie będą musieli mieć ukończonego kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi wymaganymi przez przepisy ustawy, aby kierować tymi pojazdami,
  • nie będą musieli posiadać wydawanego przez Starostę zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi.

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych OSP, którzy nie nabyli uprawnień do kierowania tymi pojazdami pod rządami ustawy Prawo o ruchu drogowym będą musieli ukończyć kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi według wymogów ustawy o kierujących pojazdami w terminie do 4 stycznia 2016 r. Do tego jednak czasu będą mogli być kierowcami pojazdów uprzywilejowanych OSP.

Bardzo ważne!

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych OSP, którzy nabyli uprawnienia do kierowania tymi pojazdami pod rządami ustawy Prawo o ruchu drogowym nie będą musieli ukończyć kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi według wymogów ustawy o kierujących pojazdami tylko w tym wypadku, gdy posiadają zaświadczenie wydane w trybie określonym w art. 95a ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym i w terminie do 19 lipca 2013 r. wymienią posiadane zaświadczenie na zezwolenie, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami (decyzja Starosty). Niedopełnienie tego obowiązku sprawi, że aby nadal móc kierować pojazdami uprzywilejowanymi po 4 stycznia 2016 r. będą musieli ukończyć kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi.

Informacja prawna zamieszczona na stronie internetowej Związku w zakładce Prawo pod adresem:

http://www.zosprp.pl/?q=content/nowe-zasady-nabywania-uprawnien-przez-kierowcow-pojazdow-uprzywilejowanych-osp

– zachowuje swoją aktualność z uwzględnieniem niniejszej informacji. W najbliższych dniach informacja ta zostanie zaktualizowana.

informację przygotował
adw. Krzysztof M. Miazga
24 VI 2013 r.
Żródło :  ZOSP RP

Dodaj komentarz