Historia

Pierwsze dokumenty dotyczące działalności naszej jednostki pochodzą z 1893 roku, który przyjęto jako rok założenia Straży  Ogniowej w Istebnej (FREIWILLIGE FEUERWEHR JSTEBNA) .
Dokumentami tymi są: spis członków straży i książka kasowa, które zachowały się do dnia dzisiejszego. Na tej postawie można stwierdzić, że założycielami OSP byli: ks. Henryk Skupin, nadleśniczy Aksman, kierownik szkoły Karol Grania, wójt Georg Juroszek, gospodzki Franciszek Kubaloki nauczyciele Gustaw Knoppek i Karol Kubel z Koniakowa.

W pierwszym spisie czynnych strażaków figurują 33 osoby podzielone na 2 kompanie (drużyny). Pierwszym komendantem był Gustaw Knoppek, który pełnił tę funkcję do 1927 r.
Dowódcami kompanii byli Ignac Kukuczka i Franciszek Baselides (ówczesny policjant) zastępcą komendanta był Paweł Juroszek z skarbnikiem Franciszek Kubalok.

Pierwszą sikawkę ? dwukołową, rok produkcji 1884 otrzymano na początku działalności z Trzyńca a następnie zakupiono za pożyczkę czterokołową pompę na zaprzęg dwukonny, która służyła jednostce aż do 1943 roku (obie są wystawione przed remizą). Straż wyposażono w odpowiednie umundurowanie i odpowiednią ilość węży oraz wybudowano remizę dla posiadanego sprzętu.

Stan osobowy od 1893 do I Wojny Światowej nie uległ zasadniczym zmianom, komendantem nadal był Gustaw Knoppek a jego zastępcą Paweł Juroszek. W roku 1914 było 49 strażaków.

14 marca 1920 roku, już w niepodległej Polsce odbyło się Walne Zebranie OSP, na którym ponownie wybrano na funkcję komendanta Gustawa Knoppka a jego zastępcą również został Paweł Juroszek. Do zarządu zostali wybrani: Zawada, Wawrzacz, Marekiewicz, Juroszek, Pawlus i Urbaczka.

W latach 1927-1934 stanowisko komendanta pełnił kierownik szkoły Franciszek Urbaczka a w latach 1935-1939 funkcję tę pełnił Paweł Polok.  Prezesem OSP od 1933-1939 był Emil Rychły. W międzyczasie powiększono remizę strażacką.

Wybuch II Wojny Światowej wpłynął na działalność polskiej OSP. Z tego okresu nie ma żadnych materiałów jedynie z przekazu ustnego wiadomo, że działalność straży w Istebnej prowadzili Witoszek i Gerste i że w 1943 roku straż otrzymała samochód i motopompę ?Metz?, który został wypożyczony w 1944 roku do Skoczowa gdzie w czasie działań wojennych zaginął.

Po zakończeniu II Wojny Światowej już 14 czerwca 1945 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP, na którym powołano nowe władze. Komendantem został Emil Rychły a jego zastępcami Józef Gazurek i Jan Sikora. W 1947 Emil Rychły przeszedł na wyższe stanowisko Komendanta Rejonowego i naczelnikiem OSP Istebna został Paweł Polok a zastępcą Jan Sikora.

W 1950 roku prezes OSP zostaje Jan Sikora a naczelnikiem Józef Sikora. W tym też roku zakupiono samochód i?Dodge?, który przystosowano na pożarniczy.

30 września 1957 roku na walnym zebraniu przyjęto nowy Statut a prezes został Józef Jałowiczor zaś naczelnikiem Józef Sikora.

15 marca 1964 roku Jan Sikora zostaje Komendantem Rejonowym a od 27 lutego 1966 roku funkcję prezesa pełni Franciszek Kobielusz a naczelnika Jan Ligocki. W tym czasie OSP liczy 49 czynnych członków.
21 lutego 1972 roku nasza jednostka otrzymała od komendy Wojewódzkiej OSP w Katowicach samochód pożarniczy.

10 marca 1973 roku prezesem zostaje Jan Ligocki a naczelnikiem Antoni Zawada, który w roku 1976 zostaje prezesem jednostki.

W 1973 roku zostaje powołany Społeczny Komitet Budowy Domu Strażaka w Istebnej, w którego skład wszedł cały Zarząd oraz Naczelnik Gminy Istebna Leszek Bacia. Wybudowanie nowej remizy było możliwe dzięki pomocy władz gminy oraz ogromnemu zaangażowaniu członków OSP oraz  całego społeczeństwa Istebnej, którzy wiele godzin przepracowali w czynach  społecznych, złożyli datki finansowe oraz w naturze np. drzewo.
Obiekt ten oddano do użytku w 1975 roku i służy do dnia dzisiejszego.
Po wybudowaniu remizy dzięki staraniom Komendy Rejonowej OSP w Cieszynie otrzymała 2 samochody pożarnicze i odpowiednią ilość sprzętu (motopompa, węże).

W 1978 roku naczelnikiem OSP zostaje Teofil Waszut a po nim w 1983 Józef Czepczor.
7 lutego 1988 roku funkcję prezesa obejmuje Józef Mojeścik i pełni ją do dnia dzisiejszego.
1 kwietnia 1989 roku naczelnikiem zostaje Edward Majeranowski.

30 grudnia 1991 roku OSP Istebna Centrum została Decyzją Sądu Wojewódzkiego Wydziału Cywilnego została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń. W skład obecnego Zarządu wchodzili: Józef Mojeścik – Prezes Zarządu, Edward Majeranowski – Naczelnik,  Paweł Gazurek – Zast. naczelnika, Stanisław Koptyński – sekretarz, Kazimierz Czepczor – skarbnik, Michał Kohut- gospodarz, Antoni Zawada – członek, Stanisław Wawrzacz – członek, Stanisław Buguszewicz – członek.
29 września 1993 roku odbyły się uroczystości 100-lecia OSP Istebna Centrum na których nadano jednostce Sztandar, który odznaczono Złotym Znakiem Związku . W uroczystościach oprócz przedstawicieli jednostek OSP z całej Ziemi Cieszyńskiej udział wzięli: władze Gminy Istebna (m.in. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Juroszek, Wójt Gminy Danuta Rabin) oraz Wiceprezes ZWOSP pułkownik Eugeniusz Zabłocki, Komendant Rejonowy PSP w Cieszynie Kazimierz Chrapek, Naczelnik Wydziału Organizacyjno Szkoleniowego  Komendy Wojewódzkiej PSP w Bielsku-Białej młodszy brygadier Zbigniew Ciepielewski.

15 maja 1997 roku decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nasza jednostka zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wydarzenie to zostało poprzedzone podpisaniem porozumienia pomiędzy Państwową Strażą Pożarną, Wójtem Gminy Istebna i Zarządem OSP Istebna. Naczelnikiem w tym czasie był Edward Majeranowski, który zabiegał o włączenie naszej jednostki do KSR-G.  Nasza jednostka posiadała wtedy 3 samochody pożarnicze: „Star 266” GBM 3/8, „ŻUK” GLM  oraz samochód terenowy „UAZ”, który służył jako samochód operacyjny. Zarząd OSP w tym czasie stanowili: Józef Mojeścik – prezes, Edward Majeranowski- naczelnik, Paweł Gazurek – zastępca naczelnika, Ilona Gazurek – skarbnik, Piotr Pylypenko – sekretarz, Mirosław Kukuczka – gospodarz remizy oraz członkowie zarządu Władysław Matuszny, Piotr Kawulok, Stanisław Buguszewicz, Roman Kubalok, Franciszek Czepczor. Skład Komisji Rewizyjnej: Józef Gazurek -przewodniczący, Józef Kukuczka i Michał Kohut -członkowie. Prezesem Zarządu Gminnego ZOSP jest Józef Czepczor członek OSP Istebna Centrum a funcję komendanta Gminnego pełni Jan Waszut z OSP Koniaków Centrum.

W lutym 1999 roku dochodzi do zmiany na stanowisku naczelnika, po rezygnacji Edwarda Majeranowskiego funkcję tą objął Paweł Gazurek a jego zastępcą został Mirosław Kukuczka. Pozostali członkowie Zarządu to: Józef Mojeścik – Prezes, Ilona Gazurek – Skarbnik, Piotr Pylypenko – Sekretarz, Władysław Matuszny, Roman Kubalok, Piotr Kawulok, Józef Motyka, Edward Majeranowski, Zdzisław Czepczor – Członkowie.
W tym roku jednostka wzbogaca się o nowy samochód „Lublin 3”, który zostaje przekazany przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.  Samochód zostaje przystosowany do działań pożarniczych i wyposażony w agregat oświetleniowy wraz z masztem i  tzw. „szybkie natarcie” (pompa wysokociśnieniowa 40 bar ze zbiornikiem wodnym 400 litrów, wężem dł. 20 m i prądownicą) oraz wyciągarkę elektryczną. Koszty karosarzu i sprzętu pokryto ze środków własnych i Urzędu Gminy Istebna. Natomiast „Żuk” zostaje przekazany do OSP Jaworzynka Centrum.

Na początku roku 2001 z funkcji naczelnika rezygnuje Paweł Gazurek a jego miejsce zajmuje Mirosław Kukuczka. Zastępcą zostaje Michał Kohut.  Również na początku roku zostały zakupione 2 komplety aparatów ochrony dróg oddechowych. Po podstawowym przeszkoleniu przeprowadzonym przez oficera PSP z Komendy Rejonowej w Cieszynie  Damiana Legierskiego (wtedy młodszy kapitan) aparaty zostały wprowadzone na podział bojowy jednostki. W tym czasie został zakupiony także sprzęt do ratownictwa technicznego „Lukas” . Samochód „Lublin” z lekkiego samochodu gaśniczego został przekształcony w lekki samochód ratownictwa technicznego a jednostka zmieniła kategorię z S2 na S3.
Początkiem roku 2003  ze względu na zły stan techniczny zostaje wycofany z podziału bojowego samochód „UAZ” a z OSP Warszawa Ursus zostaje zakupiony z dotacji Urzędu Gminy „Mercedes Benz 1113” GBA 2/16  rok produkcji 1981.

W roku 2003 po odbyciu kursów ratownictwa medycznego przez członków OSP Istebna jednostka zakupiła z dotacji  Komendy Głównej  Państwowej Straży Pożarnej zestaw do ratownictwa medycznego PSP R1.
W tym roku odbyły się uroczystości 110-lecia OSP Istebna Centrum, które rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Dobrego Pasterza, podczas której na ołtarzu były relikwie Świętego Floriana. Oficjalne uroczystości odbyły się w amfiteatrze „Pod Skocznią”, po których pokaz musztry paradnej zaprezentowała Orkiestra Młodzieżowa z OSP Milówka a strażacy z Istebnej zaprezentowali pokaz ratownictwa drogowego. Uroczystości 110-lecia zakończył festyn, który trwał do „białego rana”.
W roku 2003 nasza jednostka zanotowała największą ilość akcji ratowniczo-gaśniczych z pośród wszystkich jednostek OSP Powiatu Cieszyńskiego.

W 2004 roku Zarząd OSP tworzą: Józef Mojeścik – prezes, Mirosław Kukuczka – naczelnik, Michał Kohut – zastępca naczelnika, Piotr Gazurek – skarbnik, Adam Bielesz – sekretarz oraz członkowie: Paweł Gazurek, Józef Gazurek, Adam Juroszek, Roman Kubalok, Józef Motyka, Władysław Matuszny.  Komisję Rewizyjną: Józef Kędzior – przewodniczący oraz członkowie: Józef Kukuczka, Grzegorz Małyjurek, Piotr Słupny i Zdzisław Czepczor. Jednostka liczy 13 członków honorowych, 88 czynnych i 3 wspierających.

W 2005 roku nasza jednostka brała udział w 55  akcjach ratowniczych (15 to pożary  a  40   miejscowe zagrożenia)  co jest największą liczbą w całej 112 letniej historii naszej straży.   W akcjach brało udział 43 ratowników, stanowiących podział bojowy naszej jednostki, którzy poświęcili na nie 1.102 godziny. Dwukrotnie uczestniczyliśmy w akcjach poza terenem naszej gminy (powódź Cieszynie i pożar hotelu „Gołębiewski” w Wiśle).
Pod koniec 2005 roku na podział bojowy jednostki trafia   Star 266 (GBA 2/16).   Dzięki środkom finansowych Urzędu Gminy Istebna, Związku OSP RP, Komendy Wojewódzkiej PSP  w Katowicach zostaje zakupione podwozie (rok produkcji 1981), które następnie zostało zabudowane w firmie BOCAR z Korwinowa  k/ Częstochowy.   Nowy samochód zastąpił Stara 266 GBM, który został przekazany przez Radę Gminy Istebna do Czatachowej (gm. Żarki pow. Myszków).

W 2006 roku zostaje wybrany nowy zarząd jednostki:
Mirosław Kukuczka – prezes, Piotr Gazurek – wiceprezes, sekretarz, Michał Kohut – naczelnik, Adam Bielesz- zastępca naczelnika, Stefania Kędzior – skarbnik, oraz członkowie zarządu:  Paweł Gazurek, Roman Kubalok, Józef  Kędzior, Adam Juroszek, Tadeusz Kaczmarzyk, Henryk Kukuczka.
Komisję Rewizyjną: Czepczor Zdzisław – przewodniczący, Grzegorz Małyjurek, Piotr Słupny, Józef Kukuczka.

opracował:  Mirosław Kukuczka na podstawie dokumentów znajdujących się w OSP Istebna Centrum. Wykorzystane zostały również materiały dotyczące lat 1893-1993 autorstwa nieżyjącego już druha  Władysława Szlauera.


Dodaj komentarz