Punkt Interwencji Kryzysowej w Cieszynie

Punkt Interwencji Kryzysowej prowadzi działania wspierające w sytuacjach kryzysów osobistych, rodzinnych i środowiskowych. Interwencja realizowana jest  w formie pomocy psychologicznej i prawnej, zarówno stacjonarnej, jak i na miejscu zdarzenia, ścisłej współpracy ze służbami interwencyjnymi, szkołami i ośrodkami pomocy społecznej Powiatu Cieszyńskiego.

Zadania Punktu

Zadaniem interwencji jest złagodzenie reakcji kryzysowej, zapobieżenie przejściu stanu ostrego w fazę chroniczną, uruchomienie systemu pomocy długofalowej oraz przywrócenie umiejętności samodzielnego radzenia sobie. Bezpośrednimi odbiorcami wsparcia w ramach Punktu Interwencji  Kryzysowej są osoby i Punkt Interwencji Kryzysowej w Cieszynierodziny w sytuacji kryzysu związanego między innymi z: utratą, próbami samobójczymi, poważną chorobą, wypadkami komunikacyjnymi, doświadczeniem przemocy w formie napadu i gwałtu oraz innego rodzaju kryzysami osobistymi i rodzinnymi. Pomoc udzielana jest osobom poszkodowanym, świadkom, społeczeństwu lokalnemu, np. sąsiadom, społeczności szkolnej, itd. ? mieszkańcom powiatu cieszyńskiego, niezależnie od płci, wieku i statusu społeczno ? ekonomicznego.

Pośrednimi odbiorcami zadania są służby interwencyjne oraz inne osoby zawodowo stykające się z pomocą w nagłych sytuacjach (służby medyczne, funkcjonariusze policji, straży pożarnej, granicznej, pracownicy socjalni, kuratorzy, nauczyciele, itp.)

Działania w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej

Pomoc psychologiczna

Realizowana jest przez interwenta oraz psychologa w formie dyżurów i konsultacji. Interwent jest osobą pierwszego kontaktu, która udziela podstawowego wsparcia, diagnozuje sytuację, rozmiar reakcji kryzysowej oraz posiadane zasoby do radzenia sobie z kryzysem. Pomaga opracować plan działania i kieruje do specjalistów (np. do psychologa). Kontakt z psychologiem w formie dyżuru umożliwia szybkie uzyskanie specjalistycznej pomocy. Kontakt z psychologiem w ramach Punktu może wynosić maksymalnie 3 spotkania. Jeśli będzie potrzeba dalszego wsparcia, zachęcamy  do kontaktu w ramach innych projektów Stowarzyszenia.

Pomoc prawna

Dyżury w siedzibie punktu.

Interwencje zewnętrzne

Realizowane są przez zespół interwencyjny:  na miejscu zdarzenia, w trybie nagłym lub planowanym (np. spotkanie w szkole, udział w przesłuchaniu, itp.). Zespół interwencyjny składa się z psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych, pielęgniarzy, pedagogów, itp., którzy zgodnie z grafikiem mają gotowość interweniowania na zewnątrz. Specjaliści tworzący zespół interwencyjny dobrani są spośród osób z doświadczeniem w interwencji kryzysowej, wyszkolonych w tym zakresie. Ze względu na dużą ilość zdarzeń, interwencje zewnętrzne realizowane są w sytuacjach szczególnie traumatycznych. O ich potrzebie decyduje osoba dyżurująca przy telefonie. Interwencje zewnętrzne realizowane są w ścisłej współpracy ze służbami: policją, pogotowiem, strażą pożarną, itp. oraz innymi instytucjami (szkołami, ośrodkami pomocy społecznej). Ze względu na specyfikę pracy interwencyjnej, interwencja zewnętrzna realizowana jest przez 2 osoby.

Kontakt

Punkt Interwencji Kryzysowej
ul. ks. Janusza 3, 43 ? 400 Cieszyn
tel. (33) 479 53 54

Dyżur Interwenta

Aneta Stachowiak – Zając

Poniedziałek ? Piątek 8.00 ? 16.00

Zgłaszanie interwencji zewnętrznych

Tel. 699 971 024

Punkt Interwencji Kryzysowej realizowany jest ze środków Powiatu Cieszyńskiego

Dodaj komentarz