Zabezpieczenie miejsca zdarzenia

Podczas akcji ratowniczej bywa, że zapomina się o wydzieleniu strefy ratowniczej i strefy zagrożenia.

Występujące podczas zdecydowanej większości zdarzeń zagrożenia, zarówno dla strażaków, personelu medycznego, jak i innych służb i osób postronnych, powodują, że konieczne jest zabezpieczenie strefy działań i wydzielenia w niej strefy niebezpiecznej. Praktyka pokazuje, że często strefy te nie są wyznaczane lub informacje o granicach tych stref nie są przekazywane pozostałym służbom na miejscu zdarzenia.Należy pamiętać, że zabezpieczenie miejsca zdarzenia jest pochodną rozpoznania i informacji w nim zebranych. Jeżeli będą one nierzetelne, to zabezpieczenie może się okazać niewystarczające.

Strefa działań ratowniczych a strefa zagrożenia
Pierwszą strefę nazywaną strefą działań ratowniczych można określić jako wyznaczone miejsce, obejmujące cały teren prowadzonych działań. Wstęp do niej mogą mieć wyłącznie osoby bezpośrednio związane z prowadzonymi działaniami, tj. strażacy, członkowie zespołów ratownictwa medycznego, policjanci, pracownicy Pogotowia Energetycznego i Gazowego itp. Ponadto do strefy tej wpuszczone mogą zostać osoby cywilne wchodzące np. w skład sztabu akcji oraz eksperci, którzy będą wspierać kierującego działaniami ratowniczymi. W drodze wyjątku KDR może wpuścić do tej strefy inne osoby. Do strefy działań ratowniczych włącza się również wyłączone dla ruchu publicznego fragmenty dróg, którymi zorganizowane jest np. dowożenie środków gaśniczych.
Strefa druga to strefa zagrożenia, wyznaczana zawsze wewnątrz strefy działań ratowniczych. Jest to strefa, w której mogą przebywać jedynie osoby wyposażone w odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz posiadające stosowne przeszkolenie. Należy podkreślić, że przebywanie w tej strefie może się odbywać jedynie w związku z wykonywaniem działań ratowniczych, a czas przebywania w niej osób należy ograniczyć do minimum.
Blokowanie ruchu na drogach publicznych
Podczas działań na drogach może zajść potrzeba częściowego lub całkowitego zablokowania drogi. Przyczyną tego jest duże zagrożenie ze strony pojazdów uczestniczących w ruchu ulicznym
Jeżeli w ocenie kierującego działaniami ratowniczymi jest to konieczne, to należy drogę zamknąć, jednocześnie pamiętając o konieczności zapewnienia dojazdu pozostałym zastępom strażackim lub innym podmiotom ratowniczym.

Autor:Marcin Chuchro   czasopismo „Strażak”

Dodaj komentarz